UITGAVEN VAN HET CATECHETISCH INSTITUUT

“MARIA TENHEMELOPNEMING”

 

Sinds de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) doch vooral sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw vindt er steeds een verdere neergang van geloof en zeden plaats. De weerslag hiervan kan men dagelijks wereldwijd waarnemen. In dat kader zijn deze uitgaven geschreven. De gehele serie wil allereerst een ondersteuning zijn voor hen die trouw gebleven zijn aan het hun overgeleverde katholieke geloof. Ze is ook geschreven voor die aanhangers van andere religies en levensbeschouwelijke stromingen, die zich onmogelijk kunnen verenigen met de richting waarin wereld en mensheid koersen. De serie is ook bedoeld voor hen die om welke reden dan ook op zoek zijn naar de waarheid van hun bestaan. Ze heeft dan ook als ondertitel “Zien en inzien van de tekenen van onze tijd”.

Brochures

Openbaring

Openbaring

Eén God in drie Personen

God, Schepper van hemel en aarde

Zondeval en Belofte

De ware God is drievuldig in Persoon: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als Schepper van hemel en aarde heeft God de mens geschapen als zijn beeld op Hem gelijkend. Verleid door de hoogste van de gevallen engelen heeft de zondeval van het eerste mensenpaar, Adam en Eva genaamd, niet alleen de dood maar ook het verlies van het eeuwige leven bij God tot gevolg. Tevens heeft hierdoor het kwaad zijn intrede in onze wereld gedaan.

Schakelgenre en Israëlieten

De Godmens  en

Verlosser Jezus Christus

God Heilige Geest

God die liefde is, heeft dit verlies van het eeuwige leven op wonderbaarlijke wijze hersteld door zijn Zoon. Zijn komst in deze wereld is voorbereid tijdens het Oude Verbond van God met het volk van de Israëlieten. Door de Heilige Geest geboren uit de maagd Maria heeft de Zoon van God als de Godmens Jezus Christus door zijn lijden en kruisdood aan God voldoening voor de zonden van alle mensen gebracht. Door zijn verrijzenis en hemelvaart maakte Hij het voor alle mensen mogelijk na hun dood voor eeuwig te leven in zijn rijk van waarheid en leven, van heiligheid en genade, van rechtvaardigheid, van liefde en vrede, en bewerkt Hij dit met behulp van zijn genade in de mensen van goede wil.

Maria, de hulp van

de Zoon van God

Maria met ziel en lichaam

in de hemel opgenomen

“Ik zal vijandschap stellen

tussen u en de Vrouw”

Johannes XXIII

1958-1963

Maria, de hulp van de Zoon van God bij diens verlossingswerk, is na haar aardse bestaan met ziel en lichaam in de hemel opgenomen. Paus Pius XII heeft deze waarheid op 1 november 1950 officieel afgekondigd. Hiermee heeft God de periode van de voltooiing van zijn verlossingswerk aangekondigd: de tijd die onmiddellijk aan de Wederkomst van Christus, het einde van de wereld en het Laatste Oordeel vooraf- gaat. Met de komst van Johannes XXIII en diens Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) is die tijd begonnen.

Paul VI

1963-1978

Johannes-Paulus II

1978- 2005

Benedictus XVI

2005-2013

Franciscus I

2013-

Is de stoel vacant?

komst Antichrist

Wederkomst Christus

Het is een tijd van de laatste grote geloofsvervolging, van ongekend zedelijk en maat- schappelijk verval en toenemende rampen als oproep van God aan mens en mensheid om tot Hem terug te keren, want in die tijd zal satan met behulp van hen die de komst van de Antichrist voorbereiden, zijn eigen kerk stichten. Die kerk zal een samengaan met de wereld nastreven waarvan satan de vorst is. Is de kerk van het hedendaagse Rome die kerk?

Naaste en naastenliefde

Het christelijk huwelijk

Christelijke bromanche

Genderideologie

Deze serie brochures is bedoeld als een antwoord op de ongekende relatieproblematiek van onze tijd.