Anbi

De stichting Maria Tenhemelopneming staat bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instellling (ANBI). Dit betekent dat uw giften, collectegelden en andere vormen van financiële ondersteuning voor de belasting aftrekbaar zijn. In dit kader is de stichting verplicht de onderstaande gegevens per internet openbaar te maken:

1. Naam

2. Fiscaalnummer

Stichting Maria Tenhemelopneming

005508162

3. Contactgegevens

Maria Tenhemelopneming
Paterstraat 50
5025 KJ Tilburg

Telefoon: 013-5359296
E-mail: info@mariatenhemelopneming.org

4. Bestuur

K.H. Schuur                      J.W. De Lange                            Th.J. Barkel

Voorzitter                        Secr. penningmeester                Algemeen bestuurslid

5. Beleidsplan

De stichting publiceert maandelijks op haar website een programma waarop haar activiteiten staan vermeld. Tevens geeft zij in het kader van haar doelstelling brochures en boeken uit. Haar inkomsten verwerft zij door collectes, giften, legaten en erfenissen. Haar inkomsten worden uitsluitend besteed voor bestrijding van de gemaakte kosten.

6. Beloningsbeleid

De priesters die de liturgische plechtigheden in de centra van de stichting verzorgen, ontvangen een reiskostenvergoeding en een misstipendium. De overige werkzaamheden ten behoeve van de stichting worden door vrijwilligers verricht die hiervoor geen enkele vergoeding willen ontvangen.

7. Doelstelling

De stichting heeft ten doel de handhaving, verdediging en verspreiding van de beginselen, normen en maatstaven van de europese beschaving, zoals deze gevormd zijn door de christelijke cultuur

8. Verslag van de activiteiten

Zoals bovenstaand vermeld geeft de stichting op haar website elke maand een overzicht van haar activiteiten.

9. Jaarverslag

STAAT VAN INKOMSTEN EN BESTEDINGEN OVER 2022

BATEN

Collectes, giften en misstipendia

Erfenissen

Huuropbrengst

Bankrente

Dividenden

Koersresultaat effecten

Boekwinst verkoop auto


TOTALE INKOMSTEN

LASTEN

Onderhoudskosten

Verzekeringen

Beveiliging

Gemeentelijke belastingen

Gas, water, elektra

Kosten geestelijkheid

Kosten liturgie en catechese

Huishouding

Kosten verblijf en verteer

Autokosten

Telefoon- en internetkosten

Diverse kosten

Drukwerk en kantoorkosten

Donaties

Provisies effectenbeheer

Notaris en advieskosten

Afschrijving auto

Afschrijving inventaris


Totale lasten

Resultaat


       2022

5.458

111.440

5.400

-734

1.547

-10.459

752


113.404

      2022

29.393

1.520

1.158

300

3.308

6.970

2.938

680

100

5.690

1.176

2100

1.595

890

195

998

100

147


59.258

54.146